نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۹- ۷:۳۰

۱۰:۳۰ - ۹

۱۲ – ۱۰:۳۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ - ۱۴

۱۶-۱۸

شنبه

مطالعه و تحقيق

مراجعه دانشجويي

مراجعه دانشجويي

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

یکشنبه

کنترل هوشمند

مراجعه دانشجويي

اصول میکروکامپیوترها

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

دوشنبه

مطالعه و تحقيق

مراجعه دانشجويي

جلسه شورای دانشکده

نماز و ناهار

جلسه شورای گروه

مطالعه و تحقيق

سه شنبه

کنترل هوشمند

مراجعه دانشجويي

اصول میکروکامپیوترها

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

چهار شنبه

مطالعه و تحقيق

مراجعه دانشجويي

مراجعه دانشجويي

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق