نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق   کمیته ترفیع پایه مطالعه و تحقیق

یکشنبه

      مطالعه و تحقیق

دوشنبه

    جلسه گروه الکترونیک جلسه شورای دانشکده

سه شنبه

      مطالعه و تحقیق

چهار شنبه

پیگیری امور  آزمایشگاه لایه نشانی پیگیری امور آزمایشگاه لایه نشانی مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق