نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

زمان ۸-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

شنبه

مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش پذیرش دانشجو پذیرش دانشجو

یکشنبه

میدانها و امواج مطالعه و پژوهش برنامه‌نویسی کامپیوتر الکترومغناطیس پیشرفته

دوشنبه

مطالعه و پژوهش پذیرش دانشجو جلسه شورای دانشکده جلسه گروه مخابرات

سه شنبه

میدانها و امواج پذیرش دانشجو برنامه‌نویسی کامپیوتر الکترومغناطیس پیشرفته

چهار شنبه

مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش