لیست دروس کارشناسی منابع سر فصل دروس
ماشین های الکتریکی (۱، ۲، ۳ و مخصوص)    
تأسیسات الکتریکی    
لیست دروس ارشد منابع  
طراحی ماشین های الکتریکی   سرفصل
الکترونیک قدرت ۱   سرفصل
الکترونیک قدرت ۲    
لیست دروس دکتری منابع