لیست دروس کارشناسی منابع سر فصل دروس
مدارهای الکتریکی I   و II

۱-Basic Circuit Theory, Desoer and Kuh

۲-Linear and Nonlinear Circuits, Chua, Desoer and Kuh

۲-Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. Agarwal, Anant, and Jeffrey H.‎ Lang.‎

۳-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، دکتر جبه دار

آشنائی با مدارهای فشرده، قوانین کریشهف، معرفی اجزاء مدار، عناصر مداری شامل مقاومت، رسانائی، خازن، سلف و عناصر تزویجی، مفاهیم توان و انرژی،  تحلیل مدارهای مقاومتی (نردبانی، متقارن و تبدیلات ستاره-مثلث)، آنالیز مدارات مرتبه اول، دوم و مراتب بالاتر، مفاهیم مدارات خطی و اصول کانولوشن، معرفی و کاربرد فازورها، انواع رفتارهای فرکانسی و انواع فیلترها، نظریه گراف و کاربرد آن در مدارهای الکتریکی، روشهای آنالیز گره و مش، روشهای آنالیز حلقه و کات ست، روش آنالیز توسط معادلات حالت، تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در مدارات الکتریکی، مفاهیم فرکانسهای طبیعی و ویژگی های آن، معادلات مینیمال، توابع تبدیل و توابع شبکه، پاسخ فرکانسی مدارات الکتریکی، قضایای شبکه و دوقطبی ها

 

 

فیزیک الکترونیک

۱-Solid State Electronic Devices, Streetman & Banerjee

۲-Physical Properties of Semiconductors, Wolff, Holonyak and Stilman

اصول و پیکر بندی نیمه هادیها، انواع نیمه هادی ها، بررسی ساختار اتمی عناصر گروه IV از جدول تناوبی، تئوری نیمه هادی، مدل آماری توصیف کننده حرکت حاملهای بار، غلظت حاملها، انواع نیمه هادی، قابلیت تحرک، اثر هال، حاملهای اضافی، جریانهای Drift & Diffusion، مفهوم پیوند p-n، محاسبات مربوط به مدلسازی مقاومتی و ظرفیتی پیوندها، پاسخ دهی یک دیود، ترانزیستورهای BJT و انواع آن، مدلهای جریان-ولتاژ و مدل ابرز-مول برای توصیف ترانزیستور، سرعت پاسخ دهی ترانزیستورها، ترانزیستوهای اثر میدانی، توصیف، منحنی مشخصه، مدلسازی و سرعت پاسخ دهی آنها
ریاضیات مهندسی

۱-Advanced Engineering Mathematics Wiley & Barret

۲-ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر شیدفر

سری فوریه و کاربردهای آن، انتگرال فوریه، معرفی و حل معادلات با مشتقات جزئی و انواع معادلات موج، حرارت و لاپلاس، آنالیز مختلط شامل مفاهیم اولیه، توصیف حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال، سریهای اعداد مختلط و انتگرالگیری کانتوری، نگاشت و انواع آن
الکترونیک I

۱-Microelectronics Millman

۲-Integrated Electronics

Millman & Halkias

مقدمه ای بر تئوری نیمه هادی، دیودها و کاربردهای آن شامل آنالیز مدارات دیودی، مدارات برش و جهش و چند برابر کننده ها، مفهوم ترانزیستور BJT، مدارات بایاس ترانزیستورها و آنالیز آن، مدارات تقویت کننده، مدل سیگنال کوچک ترانزیستور و انواع تقویت کننده ها، مدارات چندطبقه، مفاهیم پایداری، بوت استرپ، گریز گرمائی، مدارات دارلینگتون و ...
الکترومغناطیس

۱-Priciple and Applications of Electromagnetic Fields

Plonsey & Collin

۲- الکترومغناطیس میدان و موج ترجمه دکتر جبه دار

آنالیز برداری و مفاهیم مربوطه مانند شیب، پخشش و پیچش، میدانهای الکتریکی ناشی از توزیع انواع بارها، مفاهیم خازن و انرژی ذخیره شده در میدانهای الکتریکی، توزیع پتانسیل در محیطهای مختلف یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی در مختصات دکارتی، استوانه ای و کروی و تعیین میدانهای الکتریکی متناظر آن، بیان مقاومت، میدانهای مغناطیسی، توصیف انواع توزیع جریان و محاسبه سلفها، مقدمه ای بر معادلات ماکسول
لیست دروس ارشد منابع  
Semiconductor Lasers

۱-Semiconductor Lasers

By Agrawal & Dutta

Basic principle of lasers and materials, classification of lasers based on the wavelength, field analysis of lasers and their modes, laser structures, recombination mechanisms in semiconductor lasers, laser diode fabrication, frequency response of semiconductor lasers, DFB & DBR lasers, Coupled cavity lasers, quantum well lasers and reliability
Quantum Electronics

۱-Quantum Electronics

Yariv

۲-Introduction to quantum mechanics Yariv

۳-Quantum Electronics Marcuse

Introduction, operators and models, mathematics of operators, Schrödinger equation in space, harmonic oscillators, angular momentum, Heisenberg matrix calculations, time dependent Schrödinger equation, Ehrenfest theorem, perturbation theory, field and atom interactions, electrical susceptibility and its effects, statistical models
Fiber Optics

Fiber Optical Communication Systems

Agrawal

Fiber generations and its categories, fiber field analysis and introduction to nonlinearity, birefringence, dispersion and type of dispersion, dispersion modelling and managements, soliton concept, types and applications in communications, Raman and Brillouin effects
لیست دروس دکتری منابع  
Integrated Optics

Integrated Optics,

By:Hunsperger

Waveguide principles, types and analysis, fibers analysis, waveguide fabrication, loss mechanisms in optical waveguides,  couplers and various types of them, electro-optic effect, magneto-optic effects, modulators
Nonlinear Fiber Optics

Nonlinear Fiber Optics

By: G.‎ P.‎ Agrawal

Introduction, wave equation solution in different media, nonlinear Schrödinger equation and different methods to solve it, dominant nonlinear media, dominant dispersive media, nonlinear effects in optical amplification, Raman abn Brillouin gain, XPM, SPM, polarization in nonlinear media