نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مدارات مجتمع نوری حضور در دفتر معاونت آموزشی حضور در دفتر معاونت آموزشی جلسه جذب

یکشنبه

واحد پردیس بین الملل  حضور در دفتر معاونت آموزشی(مراجعه دانشجوئی)   هیئت رئیسه

دوشنبه

مدارات مجتمع نوری حضور در دفتر معاونت آموزشی حضور در دفتر معاونت آموزشی شورای انفورماتیک

سه شنبه

واحد پردیس بین الملل حضور در دفتر معاونت آموزشی(مراجعه دانشجوئی) حضور در دفتر معاونت آموزشی شورای آموزشی/تحصیلات تکمیلی

چهار شنبه

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز کمیسیون موارد خاص استان حضور در دفتر معاونت آموزشی مطالعه