لیست دروس کارشناسی منابع سر فصل دروس
ماشین های الکتریکی ۲    
بررسی سیستم های قدرت ۲    
لیست دروس ارشد منابع  
دینامیک سیستم های قدرت    
بررسی و شناخت انرژی های نو    
     
لیست دروس دکتری منابع  
بازار برق    
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی