Communications Group

Control Group

Power Group

Electronics Group

دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز قدمت ديرينه‌اي دارد. اين دانشكده كه هسته اصلی و مرکزی دانشگاه در ابتدای تاسیس است و پيشتر به عنوان يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز شناخته مي‌شد، از سال 1383 در مجموعه دانشكده‌هاي دانشگاه صنعتي شيراز قرار گرفته است. اين دانشكده اكنون در سه گرايش الكترونيك، كنترل و مخابرات در مقطع كارشناسي و شش گرايش الكترونيك، قدرت (سيستم و انرژي، الكترونيك قدرت)، کنترل و مخابرات (ميدان و سيستم) در مقطع كارشناسي ارشد به تربيت دانشجو مشغول است. دوره دكتري مهندسي برق نيز از بهمن ماه 1389 در اين دانشكده داير شده است و اكنون دانشجويان دكتري در چهار گرايش الكترونيك، قدرت، کنترل و مخابرات مشغول به تحصيل هستند. دانشكده مهندسي برق به عنوان بزرگترين دانشكده دانشگاه صنعتي شيراز مجهز به آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي مناسب  است و با توانايي‌هاي موجود نقش به سزايي در پرورش نيروهاي متخصص مهندسي برق در منطقه جنوب كشور دارد. اين دانشكده اكنون بالغ بر 30 عضو هيأت علمي با مرتبه های استادیاري و دانشیاري و استادي دارد.

0