آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

تلفن: ۳۷۲۶۴۱۲۱-۰۷۱

نمابر: