نام و نام خانوادگی: دکتر طاهر نیکنام

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: برنامه ریزی سیستمهای قدرت، بهره برداری سیستمهای قدرت، بازار برق، انرژی های نو، برنامه ریزی احتمالی سیستمهای قدرت و بهینه سازی در سیستمهای قدرت

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:niknam@sutech.ac.ir