دکتر احسان زارعیان

 

استاديار دانشكده مهندسي برق، گروه مخابرات ميدان

شماره اتاق: ۵۰۱ ساختمان کنترل

شماره تماس: ۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱، داخلي ۲۶۶۸

شماره تماس مستقيم (دفتر دانشكده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۰۷۱

شماره فاكس: ۳۷۳۵۳۵۰۲-۰۷۱

پست الكترونيك: zareian@sutech.ac.ir

آدرس پستي: شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق، كدپستي ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶، صندوق پستي: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

 

Dr.‎ Ehsan Zareian

Assistant Professor

Fields and Wave Telecommunication Engineering

۵۰۱ ,Room Number: Control Building

Phone: +۹۸-۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۱ (Ext.‎ ۲۶۶۸)

             +۹۸-۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

Fax:     +۹۸-۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

E-mail: zareian@sutech.ac.ir

Address: Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, PO Box ۷۱۵۵۵-۳۱۳, Shiraz ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶, Iran

 

 

 

 

 

0