نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر زارعی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی:

  1. آشکار سازی و تشخیص مقاوم عیب در سیستم های خطی و غیرخطی
  2. ​کاربرد نامساوی های ماتریسی خطی در کنترل
  3. کنترل تحمل پذیر عیب
  4. تئوری تخمین
  5. کنترل مقاوم
  6. ​سیستم های پرش مارکوف
  7. ​سیستم های کنترل هوشمند​

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، کد پستی  ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۶۵۱

پست الکترونیک: zarei[@]‎sutech.ac.ir- zarei.sutech[@]‎gmail.com