نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر زارعی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی:

  1. آشکار سازی و تشخیص مقاوم عیب در سیستم های غیرخطی
  2. ​کاربرد نامساوی های ماتریسی خطی در کنترل
  3. کنترل تحمل پذیر عیب
  4. تئوری تخمین
  5. کنترل مقاوم
  6. ​سیستم های پرش مارکوف
  7. ​سیستم های هوشمند​

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۶۵۱

پست الکترونیک: zarei[@]‎sutech.ac.ir- zarei.sutech[@]‎gmail.com