دکتر زارعی

مشخصات فردی:


دکتر جعفر زارعی 

دانشیار گروه کنترل

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

شماره اتاق: ۳۷

شماره تماس: ۰۷-۷۳۵۴۵۰۱ داخلی ۲۶۷۸

پست الکترونیک: zarei[@]‎sutech.ac.ir

zarei.sutech[at]gmail.com

زمینه های تحقیقاتی:


  • آشکار سازی و تشخیص مقاوم عیب در سیستم های غیرخطی
  • ​کاربرد نامساوی های ماتریسی خطی در کنترل
  • کنترل تحمل پذیر عیب
  • تئوری تخمین
  • کنترل مقاوم
  • ​سیستم های هوشمند

 

0