دکتر محمد حسین شفیعی

  دکترای کنترل از دانشگاه تهران                     ساعت کلاس کنترل دیجیتال تغییر نکرده است.
   کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه شیراز
   کارشناسی مخابرات از دانشگاه شیراز

-------------------------------------------------------------------------------
زمینه های تحقیقاتی:

  سیستم های ناوبری اینرسی
  تئوري­هاي کنترل غيرخطي و بهینه. 
کنترل اجسام متحرک به خصوص اجسام  پرنده در هوا و غوطه­ ور در آب.
 کنترل مقاوم و هوشمند سيستمهاي داراي عدم قطعيت.
-------------------------------------------------------------------------------
 پست الکترونیکی:
                                     shafiei@sutech.ac.ir  
 تلفن تماس :                         ۲۶۶۴ -۷۳۵۴۵۰۰

0