نام و نام خانوادگی: دکتر مختار شاصادقی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:کنترل

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۱۲۱ -۰۷۱

پست الکترونیک:shasadeghi[@]‎sutech.ac.ir