معرفی

دکتر صادق صمدی
استادیار گروه مهندسی برق- مخابرات
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

 

شماره اتاق: ۱۲۶ (طبقه دوم)
شماره تلفن داخلی: ۲۶۲۴
تلفن مستقیم: ۷۳۵۴۵۰۰-۷۱۱
تلفن دفتر دانشکده: ۷۲۶۴۱۲۱-۷۱۱ 
پست الکترونیکی: samadi@sutech.ac.ir                     
صفحه شخصی در وب سایت قدیم دانشگاه: 

http://www.sutech.ac.ir/Portal/Show.aspx?page=۳۰۷۷
آدرس پستی:شیراز،بلوار مدرس،دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، صندوق پستی ۳۱۳-۷۱۵۵۵

0