نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صالحی

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی:اپتیک و اپتو الکترونیک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:salehi[@]‎sutech.ac.ir