اطلاعات فردی

دكتر محمدرضا صالحی

استاد دانشكده مهندسي برق و الکترونیک، گروه الکترونیک

تخصص: اپتیک و اپتو الکترونیک

پست الكترونيك: salehi@sutech.ac.ir

 

 

 

Dr.‎ MohammadReza Salehi

Professor of Optics & Optoelectronics

E-mail: salehi@sutech.ac.ir

 

 

 

 

 

 

0