دکتر روستا

اطلاعات فردی

مدارج علمی

۲۰۰۰-۲۰۰۳:    دکترای مهندسی برق – کنترل (p.hD)  از انستیتو پلی تکنیک گرونوبل (INPG) فرانسه

۱۹۸۸-۱۹۹۱:    کارشناسی ارشد (M.sC) مهندسی برق – کنترل از دانشکده فنی دانشگاه تهران

۱۹۸۳-۱۹۸۸:    کارشناسی مهندسی برق – قدرت از دانشگاه شهید چمران اهواز

فعالیت های آموزشی

تدریس دروس مقطع تحصیلات تکمیلی

هدایت و ناوبری 

کنترل غیرخطی

کنترل بهینه

کنترل چندمتغیره

کنترل مقاوم

دینامیک سیستم های قدرت

تئوری جامع ماشین

تدریس دروس مقطع کارشناسی

سیستمهای خطی و کنترل و آزمایشگاه

کنترل صنعتی

سیستمهای کنترل دیجیتال

شبکه های عصبی

ماشینهای الکتریکی I و II و آزمایشگاه

مدارهای الکتریکی I و II

بررسی سیستمهای قدرت I و II 

تاسیسات الکتریکی

0