دکتر امیرحسین رجایی

دکترای مهندسی برق - الکترونیک قدرت

استاديار دانشكده مهندسي برق، گروه قدرت

شماره اتاق: ۴۹۹

شماره تماس: ۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱، داخلي ۲۹۰۴

شماره تماس مستقيم (دفتر دانشكده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۰۷۱

شماره فاكس: ۳۷۳۵۳۵۰۲-۰۷۱

پست الكترونيك: a.rajaei@sutech.ac.ir

آدرس پستي: شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق، كدپستي ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶، صندوق پستي: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

 

Dr.‎ Amirhossein Rajaei

Assistant Professor

Power Electronics Engineering

Room Number: ۴۹۹

Phone: +۹۸-۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۱ (Ext.‎ ۲۹۰۴)

             +۹۸-۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

Fax:     +۹۸-۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

E-mail: a.rajaei@sutech.ac.ir

Address: Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, PO Box ۷۱۵۵۵-۳۱۳, Shiraz ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶, Iran

 

-------------------------------------------------------------------------------------

زمینه های تحقیقاتی 

طراحی و ساخت مبدل های الکترونیک قدرت

کنترل مبدل­ های الکترونیک قدرت

منابع تولید پراکنده، انرژی های تجدیدپذیر و اتصال آن به شبکه

اینورترهای متصل به شبکه

 

0