دکتر رهیده

اطلاعات فردی

دکتر اکبر رهیده

دانشیار گروه مهندسی قدرت

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز

========================================

آدرس:

شیرازبلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

کد پستی: ۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

 

 

0