دکتر نجمه نزهت

دانشيار دانشكده مهندسي برق، گروه مخابرات ميدان

شماره اتاق: ۳۹

شماره تماس: ۵-۳۷۳۵۴۵۰۰-۷۱-۹۸+، داخلي ۲۵۹۵

شماره تماس مستقيم (دفتر دانشكده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۷۱-۹۸+

شماره فاكس: ۳۷۳۵۳۵۰۲-۷۱-۹۸+

پست الكترونيك: nozhat@sutech.ac.ir

آدرس پستي: شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق، كدپستي ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶

صندوق پستي: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

0