مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: دکتر طاهر نیکنام

استاد دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه قدرت

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- گروه قدرت

شماره تماس محل کار: ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۲۱

شماره فاکس: ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الكترونيك: niknam@sutech.ac.ir

 تحصیلات:

کارشناسی

مهندسی برق مخابرات از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۷۶

کارشناسی ارشد

مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۷۸

دکتری تخصصی

مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۴

0