دکتر محسنی

استادیار گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز
تلفن تماس: ۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱١ داخلی ۲۷۸۹

پست الکترونیکی: mohseni@sutech.ac.ir
 

در حال حاضر استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز - گروه مخابرات می باشم. برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اینجانب، اطلاعات قابل دسترس از طریق این صفحه را مرور نمایید.

0