دکتر مردانه

 

دانشیار دانشكده مهندسي برق، گروه قدرت

شماره اتاق: ۵۰۴

شماره تماس: ۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۷۱-۹۸+، داخلي ۲۷۹۱

شماره تماس مستقيم (دفتر دانشكده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۷۱-۹۸+

شماره فاكس: ۳۷۳۵۳۵۰۲-۷۱-۹۸+

پست الكترونيك: mardaneh@sutech.ac.ir

آدرس پستي: شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق، كدپستي ۷۱۵۵۷۱۳۸۷۶

صندوق پستي: ۳۱۳-۷۱۵۵۵

 

0