دکتر شاهرخ جم Dr. Shahrokh Jam

تحصیلات : دکتری مهندسی برق

 Education: PhD in Electrical Engineerig

گرایش : مخابرات ( میدان )  

 Area:  communication ‪(Field and Waves)‬ 

رتبه دانشگاهی : دانشیار

Position: Associate professor

کارشناسی:دانشگاه شیراز  

BSc Degree from Shiraz University

کارشناسی ارشد:دانشگاه علم وصنعت ایران

MSc Degree from IUST (Iran University of Science and Technology)

دکتری:دانشگاه علم و صنعت ایران

PhD Degree from IUST (Iran University of Science and Technology)

Senior Memder, IEEE

Email:   jam@sutech.ac.ir

 

0