دکتر جم

تحصیلات : دکتری مهندسی برق
گرایش : مخابرات ( میدان )
رتبه دانشگاهی : دانشیار

کارشناسی:دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد:دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتری:دانشگاه علم و صنعت ایران

Email:   jam@sutech.ac.ir

 

0