دکتر محمد صادق هل فروش

    نام و نام خانوادگي: محمد صادق هل فروش
 آخرين مدرک تحصيلي: دکتری
 رشته و گرايش: مهندسی برق مخابرات (گرایش سیستم)
 شغل فعلي: عضو هیات علمی
 مرتبه علمي: دانشیار
 محل خدمت: دانشگاه صنعتی شیراز
 زمينه هاي مورد علاقه: پردازش تصویر و شناسایی الگو، به  ویژه پردازش تصاویر پزشکی،  سیستم های بیومتریک و نهان نگاری، طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ.
 آدرس الکترونيکي:ms_helfroush@sutech.ac.ir ; f_helfroush@yahoo.com
 آدرس پستی: شیراز، بلوار مدرس ، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده برق
 شماره تلفن: ۷۳۵۴۵۰۱    

0