نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمان ۸-۹.۳۰ ۹.۳۰-۱۱

۱۴ -۱۱

۱۶ - ۱۴

۱۸ – ۱۶

شنبه

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(مجازی)

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(مجازی)

جلسات شورای دانشکده

 

 

یکشنبه

مدار مجتمع توان پایین

مدار منطقی

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

میکروپروسسور

دوشنبه

مشاوره دانشجویی 

مشاوره دانشجویی 

مشاوره دانشجویی 

جلسات گروه الکترونیک جلسات شورای دانشکده

سه شنبه

مدار مجتمع توان پایین

مدار منطقی

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

میکروپروسسور

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(مجازی)

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(مجازی)

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

(مجازی)

جلسات دانشگاه جلسات دانشگاه