دکتر حاجی زاده

نام ونام خانوادگی :  عبدالمحمد حاجی زاده  -  تاریخ تولد: ۲۰/۱/۱۳۳۴                

  تلفن:۰۷۱۱۶۲۴۲۲۴۴     ایمیل: hajizade@sutech.ac.ir

0