دکتر حقیقت

استادیار گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز
تلفن تماس: ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۵۸۸

پست الکترونیکی: haghighat@sutech.ac.ir
 

در حال حاضر استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز - گروه مخابرات می باشم. تدریس دروس پایه و تخصصی مهندسی برق و مخابرات، راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد  جز فعالیتهای اینجانب می باشد.

برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اینجانب، اطلاعات قابل دسترس از طریق این صفحه را مرور نمایید.

0