صفحه شخصی

دکتر محسن گیتی زاده

دکترای مهندسی برق قدرت

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرت

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز

------------------------------------------------------------------------------------

آدرس:

شیراز -بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، اتاق ۵۰۵

 کدپستی:

۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶
 

تلفن:

    ۰۹- ۷۳۵۴۵۰۱ (۰۷۱۱) داخلی: ۲۷۷۳

صندوق پستی:

۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار:

 ۷۳۵۳۵۰۲ (۰۷۱۱)

پست الکترونیک:

gitizadeh@sutech.ac.ir

0