نام و نام خانوادگی: دکتر محمد جواد دهقانی
مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: پردازش آرایه ای سیگنال

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:dehghani[@]‎sutech.ac.ir