معرفی

دکتر حبیب اله دانیالی
دانشیار گروه مهندسی مخابرات
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
شماره اتاق: ۹۴
شماره تلفن داخلی: ۲۷۹۰
تلفن مستقیم (دفتر دانشکده): ۳۷۲۶۴۱۲۱-۰۷۱

فکس (دفتر دانشکده): ۳۷۳۵۳۵۰۲-۰۷۱

پست الکترونیکی: danyali@sutech.ac.ir 
                        hdanyali@ieee.org

وب:      eee.sutech.ac.ir/drdanyali

آدرس پستی:شیراز،بلوار مدرس،دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، صندوق پستی ۳۱۳-۷۱۵۵۵

0