نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

کنترل دیجیتال پیشرفته رفع اشکال مجازی دانشجویان سیستم های پیچیده تحقیق و پژوهش

یکشنبه

کنترل مدرن مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی مطالعه رفع اشکال مجازی دانشجویان

دوشنبه

کنترل دیجیتال پیشرفته رفع اشکال مجازی دانشجویان سیستم های پیچیده جلسه گروه

سه شنبه

کنترل مدرن مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی مطالعه تحقیق و پژوهش

چهار شنبه

رفع اشکال مجازی دانشجویان مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی مطالعه رفع اشکال مجازی دانشجویان
جهت مراجعه حضوری، زمان مراجعه را از قبل با ارسال ایمیل یا ارسال پیام هماهنگ بفرمایید.