نام و نام خانوادگی: دکتر طاهره بینازاده

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:هدایت و طراحی خلبان خودکار، تئوری های کنترل غیرخطی، کنترل بهینه و مقاوم، کنترل سیستم های پیچیده، سیستم های مثبت، سیستم های سینگولار، سیستم های تاخیری، سیستم های مرتبه کسری، سیستم های چندعاملی 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس،  دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۵۹۴

پست الکترونیک:binazadeh[@]‎sutech.ac.ir