دکتر طاهره بینازاده

دانشیار دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز

سوابق آموزشی:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دکترای کنترل از دانشکده برق و کامپیوتر  دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد کنترل از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

کارشناسی کنترل از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

زمینه های کاری

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تئوري­هاي کنترل غيرخطي، کنترل مقاوم،   Nonlinear & Robust Control

کنترل بهینه                                                 Optinal control

 سیستم های  مرتبه کسری                  Fractional order systems

سیستم های سینگولار                                  Singular systems

سیستم های مثبت                                      Positive systems

سیستم های دارای تاخیر زمانی،              Time-delay systems

هدايت و ناوبری، کنترل اجسام متحرک،     Navigation & Guidance

 

 

آدرس:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده برق و الکترونیک

صندوق پستی   ۷۱۵۵۵/۳۱۳

اتاق: ۳۶

داخلی: ۲۵۹۴

Email: binazadeh@sutech.ac.ir

 

0