دکتر آقایی

جمشید آقائی

​دکترای مهندسی برق قدرت

دانشیار گروه مهندسی برق-قدرت

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز


آدرس: 

شیراز -بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز

​دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، اتاق ۹۹

 کدپستی:

۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

  تلفن:

    ۰۹- ۷۳۵۴۵۰۱ (۰۷۱۱) داخلی: ۲۶۵۹

صندوق پستی:

۷۱۵۵۵-۳۱۳

دورنگار:

 ۷۳۵۳۵۰۲ (۰۷۱۱) 

پست الکترونیک:

aghaei@sutech.ac.ir

0