دکتر عبیری

زمینه تخصصی: الکترونیک

رتبه: استادیار

تلفن: ۸-۷۳۵۴۵۰۰ (۰۷۱۱)  داخلی ۲۶۲۹

ایمیل: abiri@sutech.ac.ir

0